• Fii alături de Echipa Țării

Extras din Politica de Securitate al FMF 

Puteți descărca Politica de Securitate aici:  Politica_securitate_FMF.pdf

 

II. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal, care direct sau indirect identifică o persoană fizică, în special prin referire la un număr de identificare (cod personal), la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, se împart în două categorii: obişnuite şi speciale.

2.2. Categoria obişnuită a informaţiei prelucrate de către Federația Moldovenească de Fotbal a datelor cu caracter personal, se va efectua în cadrul sistemelor de evidență contabilă, supraveghere video, justiție în domeniul fotbalului; registrelor resurselor umane, de evidență a membrilor și voluntarilor federației, сursurilor de instruire, de licențiere, reclamă și marcheting.

2.3. La desfășurarea de către Federație a unor noi activități cu prelucrarea datele cu caracter personal neincluse în registrele menționate mai sus, vor fi elaborate și aprobate procedurile corespunzătoare, cu notificarea CNPDCP.

2.4. Categoria obişnuită a informaţiei prelucrate se colectează din buletinul de identitate sau un alt act de identitate, carnetul de muncă, documentele de evidenţă militară, diploma de studii, date completate on-line, etc. Deasemenea, categoria obișnuită de date cu caracter personal se regăsește și în datele autobiografice (CV), informaţiile despre salariu, date completate on-line și altele.

2.5. Categoria specială a datelor cu caracter personal o constituie informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condamnările penale ale unei persoane fizice.

2.6. Prelucrarea de către Federația Moldovenească de Fotbal a categoriei speciale a datelor cu caracter personal se va efectua numai la condițiile art. 6 al Legii nr. 133 din 08.06.2011.

2.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza prin mijloace automate, neautomate (manuale) sau mixtă în cadrul unor operaţiuni ori seturi de operaţiuni, fără a fi limitate la acestea, după cum urmează:

a) colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;

b) înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, bază de date sau orice altă formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;

c) organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/ optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;

d) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;

e) adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;

f) modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;

g) extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;

h) consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;

i) utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;

j) dezvăluirea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau în orice alt mod;

k) alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică;

l) combinarea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;

m) blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;

n) ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea; o) transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;

p) distrugerea - aducerea la stare de neântrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.

 

2.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

a) Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.

b) Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

c) Confidenţialitatea: Federațiea la prelucrarea datelor cu caracter personal, la semnarea contractului, va semna și clauza de confidenţialitate. d) Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal a clienţilor/angajaților poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru acea prelucrare.

e) Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

f) Securitatea: Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

2.9. La depunerea cererii privind angajarea și ulterior semnarea unui contract individual de muncă, precum și alte tipuri de contracte, ori documente, după caz, precum și perfectarea documentelor pentru obținerea unui card bancar salarial, subiectul datelor cu caracter personal i se solicită consâmțământul în scris privind prelucrarea datelor cu caracter personal întru realizarea contractului individual de muncă precum și alte tipuri de contracte, ori documente, după caz.

 

2.10. Înainte de a semna acordul privind prelucrarea datelor personale, subiectului datelor cu caracter personal vor fi aduse la cunoștință prevederile art. 12 - 16 ale Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Și numai după luarea cunoștinței vor fi înregistarte datele personale ale subuiectului în registrele corespunzătoare, cu prelucrarea lor posterioară.

 

2.11. Refuzul candidatului/solicitantului menționat la pct. 2.9 de a semna în scris un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal se echivalează cu imposibilitatea angajării în câmpul muncii sau derulării unui alt contract, cu exepția situațiilor menționate în alin. (5) al art. 5 al Legii Nr. 133 din 08 iulie 2011, când acordul în scris nu este obligatoriu pentru:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia, cu exepția când se preluncrează și IDNPul subiectul datelor cu caracter personal ;

b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii; c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal;

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămână anonime pe toată durata prelucrării.

 

2.12. În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 5 al Legii nr. 133 din 08.07.2011 consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Totodată, retragerea consimţământului nu poate avea efect retroactiv.

 

2.13. Angajaților federației se interzice de a colecta, stoca, etc. și transmite terțelor părți date cu caracter personal aflate în cadrul executării funcției, dacă funcția deținută nu prevede așa drepturi sau legislația nu prevede expres transmiterea unor așa date terțelor părți, fără consințământul subiectului datelor cu caracter personal ale cărui date vor fi transmise (dezvăluite).

 

2.14. Federația Moldovenească de Fotbal colectează deasemenea date personale prin intermediul fmf.md prin trei modalitati:

- direct de la utilizator: în momentul abonării la serviciile Fan club cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal (adresa de mail, nume, prenume, etc.);

- din raportul de trafic al serverului: în momentul vizitării fmf.md, se furnizează anumite informații despre utilizator, cum ar fi IP, ora vizitei, locul de unde s-a intrat, durata vizitei;

- prin intermediul cookie-urilor: când utilizatorul vizitează fmf.md este posibil să fie trimis un cookie pentru a facilita stocarea și urmărirea peferințelor utilizatorului.

 

III. DREPTUL SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

3.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal    

Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obţină de la  operator, la cerere, fără întârziere şi în mod gratuit:  

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate  de acesta, de asemenea informaţii referitoare la scopurile prelucrării,  categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le  sunt dezvăluite datele;

 b) comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un  echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării,  precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date;

 c) informaţii privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se  efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter  personal;

 d) informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu  caracter personal pentru subiectul acestor date;

 e) informaţii privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor  cu caracter personal.  

 

 3.2. Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal    Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obţine de la  operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod  gratuit:  a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter  personal a căror prelucrare contravine Legii nr. 133 din 08.07.2011, înspecial datorită  caracterului incomplet sau inexact al datelor;

 b) notificarea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre  operaţiunile efectuate conform lit. a), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul  legitim care ar putea fi lezat.  

 

 3.3. Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal    

 (1) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice  moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de  situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă  obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte  altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate  viza aceste date.  

 (2) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice  moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie  prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de  către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei  astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terţi a datelor sale cu caracter personal.  

 (3) Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, care le poate  exercita printr-o cerere scrisă adresată către: Federația Moldovenească de Fotbal, str.  str. Tricolorului 39, or. CHIȘINĂU, MD-2012, Republica Moldova .  

 

 3.4. Accesul la justiţie    

 Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date  cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate  drepturile şi interesele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza  instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.